js数组问题

2020-10-13 17:21发布

请问:数组[1,2,3,4,5,6,7,8,9]变成[1,4,7],[2,5,8],[3,6,9]三个数组怎么实现呀

标签: js
6条回答
看我几分像从前
2楼-- · 2020-10-13 17:38

什么算法?不是 147,258,369?

查看更多
The star\"
3楼-- · 2020-10-13 17:42

变化规则是什么?

查看更多
闹够了就滚
4楼-- · 2020-10-13 17:49

最简单的就是之间循环啊,代码思路进入下,可能语法上会有点问题,好长时间没写js了
let length = length(arr);
for(i=0; i <= length; i = i + 3) {
if(arr.hasOwnProperty(key) ) arr1.push(arr[i]);
if(arr.hasOwnProperty(key) ) arr2.push(arr[i+1]);
if(arr.hasOwnProperty(key) ) arr3.push(arr[i+2]);
}

查看更多
唯我独甜
5楼-- · 2020-10-13 17:56

var arr = [1,2,3,4,5,6,7,8,9]
var o = {}
arr.every(function(item,i){
(o[i%3] = o[i%3]||[]).push(item)
return true
})

查看更多
放我归山
6楼-- · 2020-10-13 17:57

除3余数相等的放在一起??

查看更多
Ridiculous、
7楼-- · 2020-10-13 17:59

一定是連續數列嗎

查看更多
登录 后发表回答