JS动态生成表格

2021-02-20 06:39发布

 最近实现了使用原生Javascript来生成动态表格的一个功能,主要功能是:输入表格的行数和列数,来创建指定的表格。

 源码:https://github.com/JinganGuo/JavascriptDemos;

 效果图如下:

 

 编码的过程中主要要注意对用户的输入进行一个检查,对非数字、负数、小数、以及大于1000的数字进行检查:

 1 // 检查数字
 2 function checkNum(num) {
 3   if (!num || isNaN(num)) {
 4     alert("请输入一个数字");
 5   } else if (num <= 0) {
 6     alert("请输入一个大于0的数字");
 7   } else if (String(num).indexOf(".") > -1) {
 8     alert("请输入一个整数");
 9   } else if(num > 100){
10     alert("请不要输入超过1000的数字!");
11   } else {
12     return true;
13   }
14 }

  生成表格使用了table对象的方法:insertRow() 和 insertCell():

 1 // 生成表格
 2 function createTable(row, column) {
 3   var table = document.createElement("table");
 4   // 添加行
 5   for (var i = 0; i < row; i++) {
 6     var trNode = table.insertRow();
 7     // 添加列
 8     for (var j = 0; j < column; j++) {
 9       var tdNode = trNode.insertCell();
10       tdNode.innerHTML = (i + 1) + "行" + (j + 1) + "列";
11     }
12   }
13   return table;
14 }

 

标签: